Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Lidén Group AB förvaltar framförallt bostadsfastigheter och vill genom sin verksamhet bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill påverka och uppmuntra våra hyresgäster, medarbetare och leverantörer till att minska sin miljöpåverkan.

Våra hållbarhetsmål är följande:

Minska energianvändningen

Vi ska arbeta aktivt för att minska energianvändningen i våra fastigheter och på det sättet bidra till att minska koldioxidutsläppen. Långsiktigt ska också företagets energiförbrukning allt mer täckas av koldioxidneutral självproducerad energi.

Under senaste året har vi i bl.a fastigheterna Flickskolan 2 och Lodet 2 minskat vår energiförbrukning genom att uppdatera våra fjärrvärmeanläggningar. I fastigheten Göken 1 har vi investerat i en energieffektiv bergvärme och därmed kunnat avveckla den tidigare oljeeldningen. Från 2020 värms därmed koncernens samtliga fastigheter med el eller fjärrvärme. Vi har också inlett ett samarbete med ett energiteknikföretag för att se om vi ytterligare kan energieffektivisera våra fjärrvärmeanläggningar genom att kombinera dessa med värmepumpar.

Miljövänliga transporter

Vi ska sträva efter att minska våra transporter och, där det är möjligt, försöka se till att alla transporter sker med minimal miljöpåverkan.

Från 2020 är samtliga förmånsbilar i koncernen eldrivna. Än så länge finns det dessvärre få alternativ till fossildrivna arbetsbilar/maskiner, men när de bedöms konkurrenskraftiga strävar företaget efter att anskaffa dessa i samband med utbyte av befintlig maskinpark.

Reducera avfallsmängden och öka sorteringsgraden

Vi ska göra det enkelt för våra hyresgäster att källsortera och därigenom minska mängden blandavfall och bidra till ett hållbart samhälle.

Vi strävar efter att kunna erbjuda källsortering vid så många hyreshus som möjligt. Under 2020 har samtliga hyreshus i Ulricehamn, förutom ett där det inte fanns fysiskt utrymme, infört källsortering.

Vi följer gällande miljölagstiftning, myndighetskrav och samhällets miljömål

Genom att hålla oss uppdaterade och informerade ser vi till att följa de krav, råd och föreskrifter som finns för att uppnå samhällets miljömål.